Vrchní referent oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze


Místo výkonu práce: Měšická 646/5, Praha 9 - Prosek
Kontaktní osoba: Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz
DÁLE ČTĚTE PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih

V Praze 4. 12. 2017
Č.j.: HSHMP 62989/2017

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní referent oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih

v oboru služby:
* 28 - Zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 - Potravinářství a péče o potraviny


Charakteristika činností služebního místa:

* posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
* zajišťování a koordinování státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
* vypracování stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence HSHMP;
* provádění státního zdravotního dozoru, šetření a dalších odborných činností v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně poradenských činností v oblasti ochrany a podpory zdraví, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
* provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a prevenci alimentárních nákaz a při výskytu nebo podezření na jiná poškození zdraví z potravin a pokrmů;
* monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;
* vedení potřebné dokumentace a evidence, práce s informačními systémy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 2. 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 4. 1. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení hygieny dětí a mladistvých - poboček Centrum, Východ a Jih".

Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa.

Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené, 5 sick days
- příspěvek na stravování;
- podpora vzdělávání.Kontakty pro reakci:
Email: gabriela.jurcikova[zavinac]hygpraha.cz
Telefon: +420 296 336 796

Mzda od: 15,780 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vyšší odborné
Adresa pracoviště: Měšická 646, 190 00 Praha
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 07.12.2017