REFERENT/KA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Město Jičín


Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: referent oddělení úřadu územního plánování.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem dle dohody,
- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (10. platová třída),
- místo výkonu práce - správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,
- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce:
1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,
2) kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu splňuje:
I. úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002 Sb.) o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije,
II. autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů),
III. fyzická osoba, která má:
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.
3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě nebo samosprávě, znalost cizího jazyka.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být vyhlašovateli výběrového řízení doručeny do 29.11.2017.

Přihlášky se všemi požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdejte na podatelně MěÚ Jičín na téže adrese.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, Ing. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17. listopadu č. 16, 50601 Jičín, tel. č. 493545150 a mailu: bodlak@mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Kontakty pro reakci:
Email: bodlak[zavinac]mujicin.cz.
Telefon: +420 493 545 150

Mzda od: 18,800 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: 17. listopadu 16, 506 01 Jičín
Obor: Doprava
Vystavení nabídky: 14.11.2017