Rada/Odborný rada - kontrolor, metodik v oddělení OMaK v kanceláři úřadu

Katastrální úřad pro Ústecký krajSlužba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným datem nástupu do služby na služebním místě je listopad 2017.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
" Metodické sjednocování činností organizačních útvarů KÚ v oblasti zeměměřických činností pro účely KN
" Organizace a zajištění odborného profesního vzdělávání a školení
zaměstnanců v oblasti zeměměřických činností pro účely KN
" Vyřizování stížností dle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkající se oblasti zeměměřických činností pro účely KN
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. září 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz)) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontrol v kanceláři úřadu".
Výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - kontrolor, metodik KN v oddělení metodiky a kontrol v kanceláři úřadu" se v souladu se zákonem může zúčastnit uchazeč, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst.
1 písm. e) zákona], tj. dosáhl vysokoškolského vzdělání, v bakalářském nebo magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]), zaměřeného na zeměměřictví . Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní

Kontakty pro reakci:
Email: vera.jindrichova[zavinac]cuzk.cz
Telefon: +420 475 246 519

Mzda od: 18,590 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: Krčínova 797, 400 07 Ústí nad Labem
Obor: Stavebnictví
Vystavení nabídky: 14.09.2017