rada/odborný rada

Státní pozemkový úřad


Pracoviště Kroměříž
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Kroměříž v oboru služby 61. Pozemková správa a krajinotvorba
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 3. 2018
- Služební místo je zařazeno do 11. platové třídy
- Náplň činnosti na služebním místě: rozhodování dle zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování dle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád.

- Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem: je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, dosáhl věku 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný (výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce), dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání); má potřebnou zdravotní způsobilost
- K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis.

- Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 15. 1. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@spucr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID Datové schránky: z49per3).
- Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada, Pobočka Kroměříž".

- Žádost o přijetí do služebního poměru je uvedena na: www.spucr.cz

Kontakty pro reakci:
Email: r.zabojnikova[zavinac]spucr.cz
Telefon: +420 725 970 656

Mzda od: 20,450 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Bakalářské
Adresa pracoviště: Riegrovo náměstí 3228, 767 01 Kroměříž
Obor: Výroba a provoz
Vystavení nabídky: 13.01.2018