Právník / Právnička v úseku kontroly a interního auditu

Město Česká Lípa


Charakteristika pracovní pozice:
-zajišťování metodické, konzultační a poradenské činnosti pro orgány města, legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů města, koordinování vyřizování stížností, podnětů a petic, koordinování řešení složitějších otázek výkonu přenesené působnosti napříč jednotlivými útvary úřadu, připravování návrhů na uzavření veřejnoprávních smluv, vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských
a zakladatelských funkcí
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce, osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda získané na právnické fakultě veřejné školy univerzitního typu
-praxe v oboru minimálně tři roky
-znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a teorie správního práva, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
-dobrá orientace v právních předpisech z oblasti přenesené působnosti - zejm. na úseku všeobecné správy, pozemních komunikací a dopravy, územního plánování a stavebního řádu, živnostenského podnikání, životního prostředí a správního trestání
-velmi dobré komunikační schopnosti
-výborná znalost práce s MS Office

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 29. 9. 2017 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na funkci právničky / právníka" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Kontakty pro reakci:
Email: brouskova[zavinac]mucl.cz
Telefon: +420 487 881 178

Mzda od: 17,100 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
Obor: Právo
Vystavení nabídky: 14.07.2017