PRÁVNÍK

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje


Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici
právník na krajském ředitelství HZS Libereckého kraje, kancelář ředitele HZS Libereckého kraje, pracoviště právní a organizační.
Místo pracovního působiště: Liberec
Náplň pracovního místa:
Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje. Dále
- Zabezpečuje právní činnost pro jednotlivé organizační součásti HZS Libereckého kraje, podílí se na tvorbě interních aktů řízení krajského ředitele.
- Posuzuje předkládané návrhy smluv a jiných právních úkonů z hlediska obsahu jejich právních náležitostí a souladu s platným právním řádem a interními akty řízení.
- Posuzuje a podílí se na zpracování smluv v oblasti pořízení, obnovy a provozování majetku HZS Libereckého kraje.
- Na základě požadavků odborných úseků vyřizuje reklamace na dodávky a služby v oblasti movitého majetku HZS kraje.
- Zabezpečuje metodiku a právní pomoc ve správním a přestupkovém řízení.
- Zabezpečuje úkoly, které vyplývají pro HZS Libereckého kraje ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu krajského ředitele, kterým se stanoví závazný postup pro poskytování informací podle cit. zákona.
Charakteristika pracovního místa:
* služební poměr
* platová třída 8
Zákonné požadavky na volné služební místo:
- skupina kmenových oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost
- kmenový obor Právo a právní věda
- stupeň vzdělání vysokoškolské vzdělání
- studijní obor Právo
Další požadavky na volné pracovní místo:
Řidičský průkaz sk. B
Velmi dobrá znalost práce na PC (tabulkové a textové editory, prezentační programy)
Plat:
- platový tarif v rozpětí 23 680 Kč až 35 530 Kč
- zvláštní příplatek 2 200 Kč
- osobní příplatek bude stanoven s ohledem na dosahované výsledky při výkonu služby
Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel tímto informuje uchazeče o tom, že bude shromaždovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení.
Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí v listinné podobě do 15. 12. 2015 na adresu: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Barvířská 29/10460 01 Liberec 3. Vhodní uchazeči splňující stanovené podmínky a předpoklady budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Kontakty pro reakci:
Email: jiri.hansal[zavinac]hzslk.cz
Telefon: +420 950 470 149,950

Mzda od: 23,680 Kč
Typ úvazku: Plný
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: Barvířská 29, 460 07 Liberec
Obor: Právo
Vystavení nabídky: 30.10.2015