POVĚŘENEC/POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Město Jičín


Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem dle dohody,
- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (10. platová třída),
- místo výkonu práce - město Jičín,
- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu.

Náplň práce:
Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.
Komplexní zajištění funkce pověřence pro osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro město a jeho příspěvkové organizace, zejména:
-analýza a ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů s právní úpravou v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi města Jičína v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
-sběr informací o zpracování a identifikace procesů zpracování osobních údajů;
-analýza k potřebnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a posouzení případných technických a organizačních opatření;
-informační, konzultační a metodická činnosti v oblasti ochrany údajů, včetně poradenství zaměstnancům a případně dalším osobám podílejícím se na zpracování osobních údajů;
-poskytování poradenství v průběhu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování;
-vydávání stanovisek k navrhovaným opatřením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních údajů;
-spolupráce s dozorovým úřadem včetně působení jako kontaktní místo.
Připomínkování návrhů právních předpisů města, předkládání návrhů stanovisek v rozsahu svěřených kompetencí.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce:
a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,
b) dokončené vysokoškolské vzdělání,
c) znalost zejména:
- zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
- Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících dokumentů,
d) praxe ve veřejné správě,
e) dobré schopnosti organizační, komunikační a týmové spolupráce, znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
f) znalost anglického jazyka vítána.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být vyhlašovateli výběrového řízení doručeny do 8.12.2017.

Přihlášky se všemi požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdejte na podatelně MěÚ Jičín na téže adrese.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u Mgr. Evy Vogeltanzové, vedoucí právního a personálního oddělení na výše uvedené adrese nebo na tel. 493 545 480 a m

Kontakty pro reakci:
Email: vogeltanzova[zavinac]mujicin.cz
Telefon: +420 493 545 480

Mzda od: 18,800 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Adresa pracoviště: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 14.11.2017