odborný referent/odborná referentka odboru živnostenského - obecního živnostenského úřadu

Město Stod


Tajemnice Městského úřadu Stod vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci:
odborný referent/odborná referentka odboru živnostenského - obecního živnostenského úřadu v platové tř. 10 na dobu neurčitou od 01.09. 2017.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
2) způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
4) vzdělání VŠ nebo SŠ
5) řidičský průkaz skup. B
6) znalost práce s PC
Znalost živnostenského zákona a správního řádu vítána.
Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 26. července 2017.
Přihlášku lze podat osobně na podatelně MěÚ Stod, Sokolská 566, Stod nebo zaslat poštou na adresu: MěÚ Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
g) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší něž 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
i) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašující si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez výběru nejvhodnějšího kandidáta.


Kontakty pro reakci:
Email: tajemnik[zavinac]mestostod.cz
Telefon: +420 379 209 493

Mzda od: 17,100 Kč
Typ úvazku:
Směnnost: Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště: nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Obor: Administrativa
Vystavení nabídky: 15.07.2017